Algemene voorwaarden

Wet Bescherming Persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de websites van Focus Magazine BV / Focus Publishing BV worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Focus Magazine BV / Focus Publishing BV, de verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie of productverkoop. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.
 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Focus Media Groep afsluit. Dit geldt zowel voor de leveringen van artikelen als voor de levering van diensten. Met opgave van uw bestelling geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Focus Media Groep levert bestellingen alleen in Nederland en Belgie.
 

U heeft uw productbestelling (behoudens magazines) 7 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Tenzij u Focus Media Groep hebt aangegeven dat u de koop of bestelling ongedaan wilt maken. U kunt dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice van de webshop, te bereiken op focus@focusmedia.nl. U  hebt recht op het door u betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Focus Media Groep is.
 

Aansprakelijkheid:

Focus Media Groep is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Focus Media Groep is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Focus Media Groep komt. Focus Media Groep is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Focus Media Groep geleverd artikel, tenzij Focus Media Groep aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Focus Media Groep is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Focus Media Groep gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Focus Media Groep, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Focus Media Groep, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.